Наукові гуртки

Наукові гуртки кафедри ТОКТП

      Діяльність наукових гуртків проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших нормативних актів МОН України, Статуту Університету.

Науковий гурток є добровільним об’єднанням здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та молодих вчених при кафедрі Університету, що створюється для виконання наукових робіт. Науковий гурток - це творчий колектив здобувачів вищої освіти, об’єднаний з метою формування у них первинних систематизованих навиків наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу та для забезпечення якісної підготовки фахівців вищої категорії. Він покликаний стимулювати активну творчу наукову працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх наукового зростання.

Основні завдання наукового гуртка:

На даний час на кафедрі функціонують різнопланові наукові гуртки, діяльність яких спрямована на отримання здобувачами компетенцій, які викладені в освітньо-професійних програмах «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» (ОС Бакалавр) та «Інжиніринг харчових виробництв» (ОС Магістр) спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Computer Mesh.pdf
Алюкол.pdf